Kenmerken Pensioenfonds

Doelstelling van het Pensioenfonds
De Stichting Pensioenfonds van de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (verder genoemd ‘het Fonds’) stelt zich ten doel: het treffen van voorzieningen voor de (gewezen-, oud-) deelnemers en hun nagelaten betrekkingen in de vorm van ouderdoms-, partner- en wezenpensioenen, op de wijze als omschreven in het reglement.

Pensioenregeling
Het Fonds verleent volgens de regeling aanspraken op:

• ouderdomspensioen;
• partnerpensioen;
• wezenpensioen.

Bij toetreding tot het Fonds worden de aanspraken herverzekerd.

Herverzekering
Het Fonds is volledig herverzekerd bij Aegon Levensverzekering NV. Het huidige contract is afgesloten in 2021 en loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Missie, visie en strategie
De missie van het fonds is het uitvoeren van de regeling zoals afgesproken tussen werkgever en werknemer, op een zo kostenefficiënte en transparant mogelijke manier met oog voor korte en lange termijn en met evenwichtige belangenafwegingen.

De visie van het fonds is binnen de kaders van pensioenwet en toezicht het realiseren van de doelstelling van het Fonds langs de weg van het door het fonds geformuleerd beleid.

De strategie van het fonds is:

• Zekerheid op de nominale uitkering door middel van een herverzekering met garantiecontract;
• het realiseren van een optimaal rendement op het vrije depot om te kunnen voldoen aan het indexatiebeleid;
• deskundig, competent en integer besturen van het pensioenfonds;
• transparant communiceren met alle belanghebbenden;
• verantwoording afleggen aan alle belanghebbenden.